Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สหรุ่งเรือง จำกัด อาจนำไปใช้หรือเก็บรวบรวมซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเราผ่านทางการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์หรือติดต่อผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า และข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมนั้นอาจถูกนำมาใช้และจะเก็บเป็นความลับ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจึงสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมา ("นโยบาย") ตามหลักปฏิบัติในธุรกิจอย่างที่ดีที่สุดและตามกฎหมายและข้อบังคับที่มีอยู่ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่เราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้การบริการบนเว็บไซต์ 11street.co.th ของเราและเว็บไซต์ บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ("เว็บไซต์") ในกรณีที่กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทยได้กำหนดกฎระเบียบมาตรฐานขึ้นในการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใด เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานนั้น ๆ (“กฎระเบียบ”)

โดยการยอมรับนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงผู้ขายในการลงทะเบียน คุณได้ยินยอมอย่างชัดแจ้งให้เราทำการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ การให้ความยินยอมของคุณ ณ ที่นี้ เพียงพอต่อการให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องบอกว่าคุณเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราแล้ว คุณจะไม่เป็นผู้นิรนามสำหรับเราอีกต่อไป

เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • • ที่อยู่อีเมล และ(ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้) ข้อมูลทางการเงินเป็นบางครั้ง เช่น บัตรเครดิตหรือเลขที่บัญชีธนาคาร
 • • ข้อมูลการทำธุรกรรมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์
 • • ข้อมูลการจัดส่งทางไปรษณีย์ ใบแจ้งยอด และอื่นๆ ที่คุณมีเพื่อเอาไว้ซื้อหรือส่งสินค้า
 • • การแลกเปลี่ยนความเห็นในชุมชน การสนทนา การระงับข้อพิพาท การติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของเราและการติดต่อที่ส่งมาหาเรา
 • • ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ สถิติการเข้าดูหน้าเพจ ปริมาณการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลโฆษณา ที่อยู่ IP และข้อมูลเว็บล็อกมาตรฐาน
 • • ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราขอให้คุณส่งมาเพื่อยืนยันตัวหรือหากเราเชื่อว่าคุณจะละเมิดนโยบายเว็บไซต์ของเรา (ตัวอย่างเช่น เราอาจขอให้คุณส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแจ้งหนี้เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ หรือให้ตอบคำถามออนไลน์เพิ่มเติมเพื่อช่วยยืนยันตัวตนหรือความเป็นเจ้าของในสินค้าของคุณที่คุณลงรายการไว้)
 • • ข้อมูลจากบริษัทอื่น เช่น ข้อมูลทางประชากรและข้อมูลการนำทาง และ
 • • ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากบุคคลภายนอก (ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นหนี้บริษัท โดยทั่วไปแล้วเราจะทำการตรวจสอบเครดิตของคุณ จาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ หน่วยงานข้อมูลเครดิตอื่น (ถ้ามี) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว)

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติพันธ์ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่อด้านปรัชญา รสนิยมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือข้อมูลที่ถูกห้ามเก็บตามกฎหมาย

หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ในเว็บไซต์ shopdeede.com โดยใช้บัญชีของสื่อสังคมหรือใช้บัญชีของสื่อสังคม เพื่อเข้าสู่บัญชีเว็บไซต์ของเรา บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางสื่อสังคมได้และเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บมาตามนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่บริษัทเป็นไปด้วยความสมัครใจของคุณ เว้นแต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล สำหรับในส่วนที่จำเป็นต้องใส่ข้อมูล หากไม่ใส่ข้อมูลจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

การใช้/วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของเราในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณ คุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • • จัดให้มีการบริการและการช่วยเหลือลูกค้าตามที่คุณขอ
 • • แก้ปัญหาความขัดแย้ง จัดเก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหา
 • • ป้องกันกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้และบังคับให้เป็นไปตารมข้อตกลงผู้ใช้ของเรา
 • • ปรับแต่ง ประเมิน และปรับปรุงการบริการ เนื้อหาและการโฆษณาของเรา
 • • บอกคุณเกี่ยวกับการบริการของเราและบริษัทในเครือของเรา
 • • ส่งเป้าหมายทางการตลาด การอัพเดทการบริการ และข้อเสนอโปรโมชั่นให้กับคุณ
 • • เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องและยืนยันข้อมูลกับบุคคลภายนอก และ
 • • ให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราแก่หุ้นส่วนของเรา (เช่น ผู้ใช้มีการสมัครมาวันที่เท่าไหร่) โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้

การปฏิเสธการเก็บข้อมูล

คุณสามารถถอนความยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งเราหรือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ในกรณีเช่นนั้น เราจะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณและไม่สามารถให้ประสบการณ์การการใช้งานที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับคุณขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเราได้ ถึงแม้ว่าคุณสามารถดูไซต์ส่วนใหญ่ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลใด ๆ แก่เรา แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องใส่เพื่อให้บริการตามที่คุณขอ

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามประสงค์ของกฎหมาย เพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องหรือเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของทุกคน โดยข้อมูลนั้น จะถูกเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัย หากบริษัทมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้รายใดก็ตามทำผิดในข้อกำหนดใดก็ตามของนโยบายนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายทุกคนในการสืบสวนความเป็นไปได้ หรือความต่อเนื่องในการกระทำความผิดทางอาญา หรือทางแพ่ง นอกจากนี้ ทางบริษัทสามารถเปิดเผยตัวตนและข้อมูลติดต่อของผู้ใช้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอื่นๆ หากมีการร้องขอโดยรัฐหรือโดยหน่วยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นักสืบเอกชน เจ้าของโดยชอบธรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นผลจากหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด หรือหากบริษัทเห็นด้วยดุลพินิจที่เด็ดขาดว่าเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะทำเช่นนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือผลกระทบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล และผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายหรือเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทจากการการเปิดเผยข้อมูลนี้

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นได้ เมื่อผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชื่อ ID ผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อและการจัดส่งทางไปรษณีย์ของกันและกันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการปกป้องข้อมูลและให้โอกาสผู้ใช้อื่นในการลบข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของคุณและให้โอกาสในการตรวจสอบข้อมูลที่คุณได้มา

คุณยินยอมที่จะใช้ข้อมูลผู้ใช้เฉพาะ:

 • • ในการทำธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์นี้และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
 • • การใช้บริการที่เสนอผ่านเว็บไซต์นี้ (เช่น ระบบประกันการซื้อขาย การจัดส่งทางไปรษณีย์ และการร้องเรียนการฉ้อโกง) หรือ
 • • วัตถุประสงค์อื่นที่ผู้ใช้เลือกมาอย่างชัดเจน

การป้องกันบัญชี

ทางบริษัทจะเพียรพยายามปกป้องโดยทางเทคนิคซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและหากเราไม่ต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทิ้งเพื่อความปลอดภัย

รหัสผ่านเป็นกุญแจสู่บัญชีของคุณ ใช้ตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นมีลักษณะเฉพาะและไม่เปิดเผยรหัสผ่านแก่ผู้อื่น หากคุณแบ่งปันรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคนอื่น พึงระรึกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถคุมรหัสผ่านของตัวเองได้ คุณอาจจะไม่สามารถคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้และอาจตกอยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามกฎหมายต่อการกระทำในนามของคุณ ดังนั้น หากรหัสผ่านของคุณไม่ปลอดภัยอีกต่อไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณควรแจ้งเราทันทีและเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

เราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลไม่ว่ากรณีใด ดังนั้นหากคุณได้รับการสอบถามดังกล่าว โปรดรายงานเหตุมาที่ศูนย์ความปลอดภัยและการแก้ปัญหาหรือผู้จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณเข้าเว็บไซต์ของเราจากการใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต ห้อง PC หรือห้องสมุด ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับคุณ เช่น ID ผู้ใช้ของคุณ กิจกรรม หรือตัวช่วยเตือนความจำจากเว็บไซต์อาจปรากฏต่อคนอื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ต่อจากคุณได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการสื่อสารของคุณจากการถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณควรลงชื่อออกและปิดเว็บบราวเซอร์หลังจากที่เข้าเว็บไซต์เสร็จแล้ว

การเข้าถึง การทบทวน การเปลี่ยน และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณสามารถดู ทบทวน และเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของคุณได้โดยลงชื่อเข้าสู่เว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่ยากต่อการยืนยันตัวตนคุณซึ่งอยู่ห่างไกลได้ คุณต้องอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือพบความไม่ถูกต้อง เมื่อคุณเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบออกได้ ตามคำขอของคุณที่ส่งมาให้กับฝ่ายบริการลูกค้า เราจะปิดบัญชีของคุณและลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากการมองเห็นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในบัญชีของคุณและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบัญชีที่ปิดแล้วเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันการฉ้อโกง เก็บหนี้ค่าธรรมเนียมใดๆ แก้ปัญหาความขัดแย้ง แก้ปัญหา ให้ความร่วมมือในเรื่องการสืบสวนต่างๆ บังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ของเรา และปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ มิเช่นนั้น เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเรายืนยันว่าไม่มีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวแล้ว

ความปลอดภัย

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของเรา เราจะรักษาข้อมูลเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ต้องได้รับการปกป้องและใช้เครื่องมือหลายอย่าง (การเข้ารหัส รหัสผ่าน ความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นต้น) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงและการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม คุณอาจจทราบว่าว่าบุคคลภายนอกอาจขัดขวางหรือเข้าถึงการส่งผ่านหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลอย่างผิดกฎหมาย และผู้ใช้คนอื่นอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวบรวมมาจากไซต์ไปในทางที่ผิด ดังนั้น แม้ว่าเราจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราไม่ได้สัญญาและคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือการสื่อสารแบบส่วนบุคคลจะเป็นส่วนตัวเสมอไป

บุคคลภายนอก

เว้นเสียแต่ว่าจะระบุเอาไว้ในนโยบายนี้อย่างชัดแจ้ง เอกสารฉบับนี้ระบุเพียงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเรารวบรวมมาจากคุณเท่านั้น หากคุณเปิดเผยข้อมูลกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายบนเว็บไซต์ของเราหรือไซต์อื่นๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต กฎที่นำมาปฏิบัติต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยจะแตกต่างออกไป เราไม่ได้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเท่าที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ เราสนับสนุนให้คุณถามคำถามและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้อื่น

ความยินยอม

การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่อ คุณได้ยินยอมให้ดำเนินการในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงของผู้ขายของบริษัทแล้ว

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท สหรุ่งเรือง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายนี้ทุกครั้งที่คุณเข้าเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับล่าสุดที่มีผลบังคับใช้